top of page

תקשורת בין תרבותית

דיאלוג בין אנשים מתרבויות שונות עלול להיתקל באי הבנות שמקורן בתרגום שונה של הסיטואציה בשל אמונות, ערכים, מנהגים ודפוסי תקשורת שונים.

תקשורת אפקטיבית עם אנשים מתרבויות שונות מתבססת על הכרת תרבותו של האחר ועל המודעות לנורמות התרבויות שלנו, הישראלים.

ידיעת שפת המקום עדיין לא אומרת שאנו מכירים את התרבות המקומית.

הדברים שנראים לעיין למי שמבקר בארץ אחרת כמו האתרים המיוחדים, האוכל המקומי, הלבוש המסורתי, המנהגים ועוד, הם רק הסממנים שנראים על פני השטח. תרבות היא משהו הרבה יותר עמוק, וכדי לנהל תקשורת מקדמת יש להכיר את המרכיבים העמוקים יותר של התרבות כמו הערכים, האמונות, דפוסי הנימוס ואופני התקשורת המקובלים.

אנשי עסקים, נציגים של חברות, שליחים וכיוצא באלה חייבים להכיר את הדקויות של התרבות אליה הם נוסעים כדי ליצור קשרים מבוססי אמון שיקדמו את מטרותיהם.

הבנת האופן בו אנו, הישראלים, נתפסים בעיני אנשים מתרבויות שונות והבנת האופן בו הם מפרשים את התנהגות הישראלים חשובים ביותר להתנהלות וליצירת הקשר וביסוסו.

bottom of page